Cô Trần Thị Oanh
 • Cô Trần Thị Oanh
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thư viên
 • 0386912442
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Trung cấp thư viện
Cô Trần Thị Ngọc Lan
 • Cô Trần Thị Ngọc Lan
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế
 • 09755312267
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Trung cấp Y tế
Cô Mai Thị Lệ Thu
 • Cô Mai Thị Lệ Thu
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên văn thư
 • 0977165279
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Trung cấp Văn thư
Cô Phan Thị Ngọc Diệu
 • Cô Phan Thị Ngọc Diệu
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Kế toán
 • 0905277430
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Đại học Kế toán
Cô Thái Thị Hòa Phượng
 • Cô Thái Thị Hòa Phượng
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Tạp vụ
 • 09722344800
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Trung cấp
Cô Ngô Thị Tâm
 • Cô Ngô Thị Tâm
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng Tổ Văn phòng
 • 0986417829
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Sinh ngày: 13/02/1983 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán