Thầy Đặng Văn Hoành
 • Thầy Đặng Văn Hoành
 • Tổ Chuyên Môn
 • giáo viên
 • 0935960708
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Cô Trịnh Thị Thu Hòa
 • Cô Trịnh Thị Thu Hòa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0942066979
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Hoàng Thị Trọng Lương
 • Cô Hoàng Thị Trọng Lương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0972463904
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Thầy Trần Trung Hậu
 • Thầy Trần Trung Hậu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Bí thư Đoàn TN
 • 0978932984
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0902260279
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Lưu Đình Hồng
 • Thầy Lưu Đình Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0941801357
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
 • Cô Bùi Thị Tiến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0983276317
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Đinh Thị Thúy An
 • Cô Đinh Thị Thúy An
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0984304482
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Cô Lê Thị Thắm
 • Cô Lê Thị Thắm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976250270
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân GDCD
Cô Phan Thị Châu Lan
 • Cô Phan Thị Châu Lan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935960708
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Cô Trần Thị Kim Nguyên
 • Cô Trần Thị Kim Nguyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0988805290
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Phan Văn Lợi
 • Thầy Phan Văn Lợi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01669388456
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Cô Hoàng Thị Truyền
 • Cô Hoàng Thị Truyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0975170086
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
 • Thầy Lê Nguyễn Anh Đức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0978514401
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Sinh học
Thầy Lê Văn Chung
 • Thầy Lê Văn Chung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976441144
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử (GDQP)
Cô Võ Thị Thu Đông
 • Cô Võ Thị Thu Đông
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976717927
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân GDCD
Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0985804336
 • thd.vatly@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Vật lý
Cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh
 • Cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01697336757
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Lê Thị Lương
 • Cô Lê Thị Lương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0978485189
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Như Hà Giang
 • Thầy Nguyễn Như Hà Giang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01686650057
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0987835836
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: cử nhân Thể dục
Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0383196655
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân GDCD
Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0982288846
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
 • Thầy Nguyễn Cao Nguyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0985157369
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Dương Đình Lai
 • Thầy Dương Đình Lai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01686448662
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Cô Lê Thị Bích
 • Cô Lê Thị Bích
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905760465
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0986697889
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0982466613
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Đại lý - Trình độ LLCT: Trung cấp
Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh
 • Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng CM
 • 0914186329
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ Toán học
Thầy Lê Tất Thắng
 • Thầy Lê Tất Thắng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng CM
 • 0914186385
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Sinh ngày: 18/10/1965 - Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Hóa học
Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng CM - Chủ tịch Công đoàn
 • 0905435112
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Lịch sư
Thầy Trần Hữu Sáng
 • Thầy Trần Hữu Sáng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0842841279
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Ngữ văn - Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Thầy Nguyễn Trọng Hiếu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0932471369
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Toán học
Cô Nguyễn Thị Thủy
 • Cô Nguyễn Thị Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0915817915
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Trần Thị Thoa
 • Cô Trần Thị Thoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0919369246
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914198488
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Hóa học
Cô Lê Thị Dung
 • Cô Lê Thị Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01667821034
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Thái Thị Thùy Trang
 • Cô Thái Thị Thùy Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905690708
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán tin
Thầy Lê Trọng Việt
 • Thầy Lê Trọng Việt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982123446
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Thầy Nguyễn Như Trình
 • Thầy Nguyễn Như Trình
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0978624724
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Thầy Trương Ngọc Thông
 • Thầy Trương Ngọc Thông
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0934733780
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng Tổ Vật lý Công nghệ
 • 0905444497
 • thd.vatly@gmail.com
 • Sinh ngày: 01/7/1977 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý .
 • Cô Nguyễn Thị Hồng Huê
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Thầy Nguyễn Hữu Phước
 • Thầy Nguyễn Hữu Phước
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914610171
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán học
Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01689957248
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0984747848
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Lý Thị Hiền
 • Cô Lý Thị Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0915704848
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Thầy Đặng Hồng Vinh
 • Thầy Đặng Hồng Vinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0985803455
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM Cử nhân Toán
Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976719478
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Thầy Trần Đình Tuấn
 • Thầy Trần Đình Tuấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01664187187
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán
Thầy Vũ Đức Thanh
 • Thầy Vũ Đức Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0906476658
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Cô Võ Thị Thu Hà
 • Cô Võ Thị Thu Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914436006
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Cô Dương Thị Hương
 • Cô Dương Thị Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01665897962
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán học
Cô Võ Thị Huyền Trang
 • Cô Võ Thị Huyền Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0383332614
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ Hóa học
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên - Ủy BCH Công đoàn
 • 0906581829
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Nguyễn Lê Mỹ Phương
 • Cô Nguyễn Lê Mỹ Phương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01233822468
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng anh
Cô Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Cô Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0982447295
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Thầy Thái Bá Trân
 • Thầy Thái Bá Trân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0974617179
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Toán
Cô Tăng Thị Thanh Nhàn
 • Cô Tăng Thị Thanh Nhàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0934936012
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán học
Cô Bùi Thị Minh Quyên
 • Cô Bùi Thị Minh Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 09775448548
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Hà Thanh Hương
 • Cô Hà Thanh Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914610171
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Thầy Hoàng Văn Đàm
 • Thầy Hoàng Văn Đàm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0915817915
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán
Cô Hà Lê Khánh Vy
 • Cô Hà Lê Khánh Vy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01659830448
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01643256824
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Cô Phạm Thị Liên
 • Cô Phạm Thị Liên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0973379791
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Toán
Thầy Nguyễn Văn Chinh
 • Thầy Nguyễn Văn Chinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0974752714
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Tin học
Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0906533334
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Tin học
Thầy Phạm Bá Nhật Minh
 • Thầy Phạm Bá Nhật Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935983240
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Tin học