Thầy Trần Trung Hậu
 • Thầy Trần Trung Hậu
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên - Bí thư Đoàn TN
 • 0978932984
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Thầy Phạm Đức Hoàng
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0982288846
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
 • Thầy Lê Nguyễn Anh Đức
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0978514401
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Sinh học
Cô Phan Thị Ngọc Diệu
 • Cô Phan Thị Ngọc Diệu
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Nhân viên Kế toán
 • 0905277430
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Trình độ CM: Đại học Kế toán
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên - Ủy BCH Công đoàn
 • 0906581829
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn