Cô Hoàng Thị Truyền
 • Cô Hoàng Thị Truyền
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Giáo viên
 • 0975170086
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Giáo viên
 • 0985804336
 • thd.vatly@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Vật lý
Thầy Đặng Văn Hoành
 • Thầy Đặng Văn Hoành
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • giáo viên
 • 0935960708
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Trần Trung Hậu
 • Thầy Trần Trung Hậu
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Giáo viên - Bí thư Đoàn TN
 • 0978932984
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Lưu Đình Hồng
 • Thầy Lưu Đình Hồng
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0941801357
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Cô Phan Thị Châu Lan
 • Cô Phan Thị Châu Lan
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Giáo viên
 • 0935960708
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Tổ Vật Lý - Công Nghệ
 • Tổ trưởng Tổ Vật lý Công nghệ
 • 0905444497
 • thd.vatly@gmail.com
 • Sinh ngày: 01/7/1977 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý .