Cô Trần Thị Thoa
 • Cô Trần Thị Thoa
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 0919369246
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Thầy Trương Ngọc Thông
 • Thầy Trương Ngọc Thông
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 0934733780
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 0984747848
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 0976719478
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Cô Võ Thị Thu Hà
 • Cô Võ Thị Thu Hà
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 0914436006
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Cô Nguyễn Lê Mỹ Phương
 • Cô Nguyễn Lê Mỹ Phương
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 01233822468
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng anh
Cô Bùi Thị Minh Quyên
 • Cô Bùi Thị Minh Quyên
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 09775448548
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Tổ Tiếng anh
 • Giáo viên
 • 01643256824
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh