Cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh
 • Cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 01697336757
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Lê Thị Bích
 • Cô Lê Thị Bích
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0905760465
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Trịnh Thị Thu Hòa
 • Cô Trịnh Thị Thu Hòa
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0942066979
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0902260279
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
 • Cô Bùi Thị Tiến
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0983276317
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Cô Trần Thị Kim Nguyên
 • Cô Trần Thị Kim Nguyên
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên
 • 0988805290
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
 • Thầy Lê Nguyễn Anh Đức
 • Tổ Sinh học - Công nghệ
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0978514401
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Sinh học