Thầy Trần Hữu Sáng
 • Thầy Trần Hữu Sáng
 • Tổ Ngữ văn
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0842841279
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Ngữ văn - Trình độ LLCT: Trung cấp
Cô Nguyễn Thị Thủy
 • Cô Nguyễn Thị Thủy
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0915817915
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Lê Thị Dung
 • Cô Lê Thị Dung
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 01667821034
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
 • Cô Nguyễn Thị Hồng Huê
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Lý Thị Hiền
 • Cô Lý Thị Hiền
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0915704848
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên - Ủy BCH Công đoàn
 • 0906581829
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Cô Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0982447295
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Hà Thanh Hương
 • Cô Hà Thanh Hương
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 0914610171
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Hà Lê Khánh Vy
 • Cô Hà Lê Khánh Vy
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • 01659830448
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn