Cô Lê Thị Thắm
 • Cô Lê Thị Thắm
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0976250270
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân GDCD
Cô Võ Thị Thu Đông
 • Cô Võ Thị Thu Đông
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0976717927
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân GDCD
Cô Lê Thị Lương
 • Cô Lê Thị Lương
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0978485189
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Như Hà Giang
 • Thầy Nguyễn Như Hà Giang
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 01686650057
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0383196655
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân GDCD
 • Thầy Nguyễn Cao Nguyên
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0985157369
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Tổ trưởng CM - Chủ tịch Công đoàn
 • 0905435112
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Lịch sư