Thầy Phan Văn Lợi
 • Thầy Phan Văn Lợi
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 01669388456
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Lê Văn Chung
 • Thầy Lê Văn Chung
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 0976441144
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử (GDQP)
Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 0987835836
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: cử nhân Thể dục
Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0982288846
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Dương Đình Lai
 • Thầy Dương Đình Lai
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 01686448662
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 0986697889
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Cô Hoàng Thị Trọng Lương
 • Cô Hoàng Thị Trọng Lương
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 0972463904
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Cô Đinh Thị Thúy An
 • Cô Đinh Thị Thúy An
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • 0984304482
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0982466613
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Đại lý - Trình độ LLCT: Trung cấp
Thầy Lê Trọng Việt
 • Thầy Lê Trọng Việt
 • Tổ Địa lý - Thể dục - GDQP
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982123446
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Địa lý